Onderstaand vind je de algemene voorwaarden die van toepassing zijn.

1. Minimum aantal deelnemers – Om de kosten van deelname zo laag mogelijk te houden hanteren we een minimum aantal deelnemers voor een workshop om doorgang te vinden. Dit aantal is minimum 5 deelnemers. Indien het genoemde aantal deelnemers niet behaald is worden deelnemers zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. Er wordt dan de keuze geboden om deel te nemen aan de eerstvolgende workshop waar nog plaatsen voor beschikbaar zijn of om een coupon te ontvangen waarmee de deelnemer zich binnen 12 maanden opnieuw kan inschrijven. Het niet halen van het minimum aantal deelnemers leidt nimmer tot restitutie.

2. Wijziging datum van deelname – Het is mogelijk om binnen 24 uur na het maken van een boeking of tot 6 weken voor aanvang van de workshop kosteloos de datum van de workshop te verzetten naar een andere datum. Korter dan 6 weken voor aanvang worden administratiekosten van € 40 berekend. Het is niet mogelijk om de datum van deelname te wijzigen 2 weken of korter voor aanvang. Het wijzigingen van de datum van deelname is slechts eenmaal mogelijk. Het verzoek hiertoe dient altijd per e-mail voor aanvang van de workshop door ons ontvangen te zijn.

Een plaatsvervanger mag te allen tijde gestuurd worden, mits hier uiterlijk 48 uur voor aanvang van een workshop melding van is gemaakt.

We realiseren ons dat door COVID-19 reisplannen onzeker zijn. Daarom passen we tijdelijk ons annuleringsbeleid aan voor deelnemers die een workshop niet kunnen bijwonen vanwege COVID-19-gerelateerde problemen. Als is aangeraden om in quarantaine te gaan, er recent contact is geweest met een ziek persoon, of indien u zelf ziek bent, kom dan niet naar de workshop – we geven graag een coupon om binnen 6 maanden aan een andere workshop deel te nemen.

3. Restitutie / annulering – Inschrijvingen voor workshops waarvoor een bevestiging door ons verstuurd is zijn niet meer restitueerbaar tenzij de workshop tot tweemaal toe vanwege onvoldoende deelnemers geen doorgang heeft kunnen vinden.

4. Betaling – Uitsluitend indien een volledige betaling voor aanvang van de workshop ontvangen is kan toegang worden gekregen tot de workshop.

5. Garanties en aansprakelijkheid – Inter Voice Over is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, voortkomend uit een inschrijving voor of deelname aan onze workshops. Onder geen omstandigheid zal de aansprakelijkheid de betaalde vergoeding voor deelname overschrijden. Er worden nadrukkelijk geen garanties gegeven.

6. Overmacht – Indien een workshop niet door kan gaan wegens overmacht, waaronder maar niet beperkt tot ziekte van een leraar, is Inter Voice Over niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade. Samen met deelnemers zal naar een passende datum gezocht worden voor het volgen van de workshop. Er vindt nimmer restitutie plaats.

7. Verantwoordelijkheid deelnemers – Deelnemers worden geacht op tijd aanwezig te zijn bij de workshop. Indien een deelnemer niet tijdig aanwezig is zal maximaal 10 minuten worden gewacht waarna de workshop van start zal gaan.

8. Inschrijving bij Inter Voice Over – Deelname aan de workshops vergroot de kans tot inschrijving bij onze dochteronderneming Stemmenbureau Inter Voice Over. Er wordt nadrukkelijk echter geen garanties gegeven betreffende een inschrijving en het succes van het doen van een auditie.

9. Korting en promotionele acties – Het staat ons vrij om promotionele acties te voeren waarbij kortingen aangeboden worden. Deze kortingen gelden uitsluitend voor de personen die over deze promotionele acties rechtstreeks door ons geïnformeerd zijn. De promotionele acties gelden niet voor reeds ingeschreven deelnemers. Misbruik van promotionele acties geeft ons het recht deelname te annuleren.

10. Recht tot annulering – Om de kwaliteit van de workshops te garanderen kunnen wij besluiten wegens moverende redenen over te gaan tot annulering van een deelname, zowel voorafgaande als tijdens de workshops. In dit geval zal een volledige restitutie plaatsvinden binnen 28 dagen.

11. Auteursrechten – Tijdens onze workshops worden deelnemers voorzien van lesmateriaal, in bedrukte of digitale vorm. Op deze materialen berust ons auteursrecht en het dupliceren of vermenigvuldigen hiervan, in enige vorm, is nadrukkelijk niet toegestaan. Het is eveneens nadrukkelijk niet toegestaan derden toegang te verstrekken tot onze videolessen.

12. Toepasselijk recht – Op onze workshops is het Nederlands recht van toepassing.

13. Vragen – Alle vragen die deelnemers ons telefonisch of per email aan casting-nl@intervoiceover.com stellen zullen binnen 7 dagen beantwoord worden. Indien we een langere periode nodig hebben om te reageren dan zal dit schriftelijk medegedeeld worden. Er wordt dan uiterlijk binnen 21 dagen gereageerd.

14. Geheimhouding – Alle informatie die door deelnemers versterkt wordt waarin aangemerkt wordt dat deze informatie vertrouwelijk van aard is zal door ons en de aan ons verbonden leraren vertrouwelijk behandeld worden.

15. Totstandkoming overeenkomst – Een overeenkomst kan tot stand komen op twee manieren: 1) door het inschrijven op onze website 2) door het telefonisch inschrijven via één van onze medewerkers. Op het moment dat wij een bevestiging verstuurd is de overeenkomst definitief aangegaan. Je bent dan een overeenkomst met financiële verplichtingen aan gegaan waarop deze voorwaarden, inclusief de genoemde bedenktijd, van toepassing zijn.